Археолошки преглед

Српско археолошко друштво
Дигитализовани часопис Археолошки преглед

ARHEOLOŠKI PREGLED
YU ISSN – 0350-2503
COBISS.SR-ID – 15893506
УДК 902(497.11)


Археолошки преглед је био стручни часопис који је излазио једном годишње од 1959. до 1990. године, а као нова серија од 2006. до 2008. године.

О часопису

Археолошки преглед је покренут 1959. године као гласило Археолошког друштва Југославије, са циљем да на једном месту буду објављивани кратки извештаји са већине археолошких истраживања обављених током године за коју је одређена свеска часописа излазила. Сваки број часописа пружао је хронолошки преглед археолошких истраживања, обављених у току једне календарске године, почевши од палеолита ка млађим периодима. Основна подела прилога унутар часописа била је следећа:

  • Истраживања праисторијских налазишта
  • Истраживања античких налазишта
  • Истраживања средњевековних налазишта
  • Рекогносцирања

Иако су у часопису објављивани кратки, често тек сумарни, извештаји са археолошких истраживања, они данас представљају вредан, а некад и једини извор информација о евидентираним и истраживаним археолошким локалитетима у Србији и бившим југословенским републикама.